Home Loan Services

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กู้ซื้อบ้านมือ 1 มือ 2

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนไทย
เป็นผู้มีรายได้ประจำจากเงินเดือน หรือการประกอบกิจการ อย่างต่อเนื่อง
เอกสารการสมัครประกอบด้วย
เอกสารยืนยันตัวตน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารหลักประกัน
สัญญาจะซื้อจะขาย
เอกสารยืนยันรายได้
ผู้มีรายได้ประจำ
หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
Basic qualifications for foreigners
Must have a VISA and Work Permit for 2 years or more and have a regular income earner or business operation Continuously in Thailand.
**Remark Evaluation criteria Interest rates and terms will be in accordance with the policies of each bank.

สนใจสินเชื่อ/สอบถามข้อมูล เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (ต้องการย้ายสถาบันการเงินที่เคยยื่นกู้)บริการสินเชื่อบ้านกับธนาคารชั้นนำ หลักเกณฑ์การประเมิณ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขจะเป็นไปตามนโยบายของแต่ละธนาคาร
 คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนไทย
เป็นผู้มีรายได้ประจำจากเงินเดือน หรือการประกอบกิจการ อย่างต่อเนื่อง

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
เอกสารยืนยันตัวตน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารหลักประกัน
สัญญาจะซื้อจะขาย
เอกสารแสดงการชำระยอดเงินต้นคงเหลือเดือนล่าสุด
เอกสารยืนยันรายได้
ผู้มีรายได้ประจำ
หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
Basic qualifications for foreigners
Must have a VISA and Work Permit for 2 years or more and have a regular income earner or business operation Continuously in Thailand.
**Remark Evaluation criteria Interest rates and terms will be in accordance with the policies of each bank.

สนใจสินเชื่อ/สอบถามข้อมูล เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน (มีหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระเพื่อใช้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ) บริการสินเชื่อบ้านกับธนาคารชั้นนำ หลักเกณฑ์การประเมิณ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขจะเป็นไปตามนโยบายของแต่ละธนาคาร

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนไทย
เป็นผู้มีรายได้ประจำจากเงินเดือน หรือการประกอบกิจการ อย่างต่อเนื่อง

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
เอกสารยืนยันตัวตน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน
สัญญาซื้อขาย
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพย์

เอกสารยืนยันรายได้
ผู้มีรายได้ประจำ
หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
Basic qualifications for foreigners
Must have a VISA and Work Permit for 2 years or more and have a regular income earner or business operation Continuously in Thailand.
**Remark Evaluation criteria Interest rates and terms will be in accordance with the policies of each bank.

สนใจสินเชื่อ/สอบถามข้อมูล เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อน

บริการทางด้านการเงิน

บริการทางด้านการเงิน ที่ปรึกษาวางแผนภาษี บริการที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษี และบริการด้านการเงินวางแผนภาษีบุคคล วางแผนภาษีบริษัท ฟรี !!
Free!! Tax Planning for Personal and Corporate / Financial Service
 

สนใจสินเชื่อ/สอบถามข้อมูล เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อน

Real Estate Brokerage Company

Center of Selling – Buying – Renting – Investing Property
 
Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanThai
Consent management powered by Real Cookie Banner