Home Loan Services

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กู้ซื้อบ้านมือ 1 มือ 2

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนไทย
เป็นผู้มีรายได้ประจำจากเงินเดือน หรือการประกอบกิจการ อย่างต่อเนื่อง
เอกสารการสมัครประกอบด้วย
เอกสารยืนยันตัวตน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารหลักประกัน
สัญญาจะซื้อจะขาย
เอกสารยืนยันรายได้
ผู้มีรายได้ประจำ
หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
Basic qualifications for foreigners
Must have a VISA and Work Permit for 2 years or more and have a regular income earner or business operation Continuously in Thailand.
**Remark Evaluation criteria Interest rates and terms will be in accordance with the policies of each bank.

สนใจสินเชื่อ/สอบถามข้อมูล เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (ต้องการย้ายสถาบันการเงินที่เคยยื่นกู้)บริการสินเชื่อบ้านกับธนาคารชั้นนำ หลักเกณฑ์การประเมิณ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขจะเป็นไปตามนโยบายของแต่ละธนาคาร
 คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนไทย
เป็นผู้มีรายได้ประจำจากเงินเดือน หรือการประกอบกิจการ อย่างต่อเนื่อง

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
เอกสารยืนยันตัวตน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารหลักประกัน
สัญญาจะซื้อจะขาย
เอกสารแสดงการชำระยอดเงินต้นคงเหลือเดือนล่าสุด
เอกสารยืนยันรายได้
ผู้มีรายได้ประจำ
หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
Basic qualifications for foreigners
Must have a VISA and Work Permit for 2 years or more and have a regular income earner or business operation Continuously in Thailand.
**Remark Evaluation criteria Interest rates and terms will be in accordance with the policies of each bank.

สนใจสินเชื่อ/สอบถามข้อมูล เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน (มีหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระเพื่อใช้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ) บริการสินเชื่อบ้านกับธนาคารชั้นนำ หลักเกณฑ์การประเมิณ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขจะเป็นไปตามนโยบายของแต่ละธนาคาร

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนไทย
เป็นผู้มีรายได้ประจำจากเงินเดือน หรือการประกอบกิจการ อย่างต่อเนื่อง

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
เอกสารยืนยันตัวตน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน
สัญญาซื้อขาย
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพย์

เอกสารยืนยันรายได้
ผู้มีรายได้ประจำ
หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
Basic qualifications for foreigners
Must have a VISA and Work Permit for 2 years or more and have a regular income earner or business operation Continuously in Thailand.
**Remark Evaluation criteria Interest rates and terms will be in accordance with the policies of each bank.

สนใจสินเชื่อ/สอบถามข้อมูล เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อน

บริการทางด้านการเงิน

บริการทางด้านการเงิน ที่ปรึกษาวางแผนภาษี บริการที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษี และบริการด้านการเงินวางแผนภาษีบุคคล วางแผนภาษีบริษัท ฟรี !!
Free!! Tax Planning for Personal and Corporate / Financial Service
 

สนใจสินเชื่อ/สอบถามข้อมูล เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อน

Real Estate Brokerage Company

Center of Selling – Buying – Renting – Investing Property
 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik
Consent management powered by Real Cookie Banner