ค่าใช้ในวันโอนห้อง มีอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายวันโอนห้องมีอะไรบ้าง?

1. ค่าธรรมเนียมการโอน
คิด 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือราคาซื้อขาย โดยจะยึดตามราคาที่สูงกว่าครับ และจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ครั้งเดียว ปกติแล้วผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับ

2. ค่าอากรแสตมป์
คิด 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ถ้าราคาซื้อขายต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์คำนวณ และถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์อีก โดยจะถูกเรียกเก็บจากธนาคารในวันโอน เพื่อนำไปชำระให้กับทางสรรพากร

3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
คิด 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมินทุนทรัพย์แล้วแต่ราคาไหนที่สูงกว่า หากถือครองกรรมสิทธิ์เกิน 5 ปี จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสีย หรือหากถือครองไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการยกเว้นเมื่อมีการย้ายทะเบียนบ้านมาเป็นเจ้าบ้านตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยปกติแล้วผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายข้อนี้ และหากจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่ต้องจ่ายค่าอากรในข้อ 2

4. ค่าจดจำนอง
คิด 1% ของวงเงินผู้กู้ซื้อ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวที่ต้องจ่ายให้สำนักงานกรมที่ดิน เพื่อเป็นการประกันหนี้ให้กับธนาคารในการโอนกรรมสิทธิ์ครับ

5. ค่าทำสัญญา
ค่าทำสัญญาซื้อขาย ปกติจะเรียกเก็บหลังจากจองห้องชุดไปแล้ว แต่ก็แล้วแต่โครงการว่าจะเรียกเก็บในวันโอนหรือไม่ หากไม่ได้ชำระในวันโอน ก็ต้องมาชำระก่อนที่จะยื่นสินเชื่อหากกู้ผ่านครับ

6. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประกันมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า
ผู้ซื้อจะต้องชำระเบี้ยประกันให้กับธนาคาร และธนาคารจะเป็นผู้รับผลประโยชน์หากเกิดอัคคีภัย จะเรียกเก็บอย่างไรแล้วแต่ธนาคาร เช่น จ่ายในปีแรก หรือเงินผ่อนชำระงวดแรก หรืออาจจะเรียกเก็บทุกๆ 3 ปี หรือปีละครั้ง ส่วนค่าประกันมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟ ชำระในวันโอนครั้งเดียว ราคาประมาณ 2,000-7,000 บาท แล้วแต่เงื่อนไขของโครงการ และขนาดของมิเตอร์ครับ

7. ค่าภาษีเงินได้ (ค่าโอน)
ค่าภาษีจะหัก ณ วันที่จ่าย ปกติผู้ซื้อกับผู้ขายจะช่วยกันจ่ายคนละครึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ขายจะเป็นผู้แจ้งให้เราทราบครับ

แต่หากทุกท่านจองห้องกับโครงการที่ร่วมโปรโมชั่นกับทาง Bangkok Citismart ทางเราดูแลค่าใช้จ่าย ณ วันโอนให้ทันที ได้แก่
* ค่าธรรมเนียมการโอน
* ค่าอากรแสตมป์
* ค่าประกันและค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
* ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 1 ปี
* ค่ากองทุนแรกเข้า

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik
Consent management powered by Real Cookie Banner